Ce qui suit est extrait du l’ouvrage : Aikido Traditionnel – Gozo SHIODA et Yasushisa SHIODA YOSHINKAN
.

Chushin Ryoku

Shuchu- Ryoku

Kokyu Ryoku

Ki