Aïkido Club de Savigny sur Orge

Venez pratiquer 3 arts martiaux japonais

Aïkido

Komei Juku
Muso Jikiden Eishin Ryu
Iai Jutsu

Ryoen Ryu
Naginata JutsuLe Dojo en image…