Les Katas

L’enseignement dispensé par Komei Sekiguchi Sensei est basé sur trois familles
de katas et Katachis suivantes :

Kata – Muso Jikiden Eishinryu iaijutsu

  • Shoden Omori Ryu Seiza No Bu (11 katas)
  • Chuden Tate Hiza No Bu (10 katas)
  • Okuden Tachi Waza (10 katas)
  • Okuden Ittomagoi (3 katas)
  • Okuden Suwari Waza(10 katats)

Tachiuchi No Kurai – Katachi (Kumi-tachi)

  • Nanhon Me no Kata (7 katas)
  • Tsume-Iai (11 katas)

Toryu-Bangai

  • Bangai No Koto Sanbon (3 katats)
  • Toryu Bangai No Kotot(5 katas)
  • Toho Gohon (5 latats)