L’enseignement du Ryôen Ryu est basée sur les katas suivants :

Naginata shoden

NomBaseVariation
Minamo       
Kowaki no kamae Jodan puis hasso
Dou-giri
Chudan no kame   Hasso
Shingetsu
Kowaki no kamae   
Musou 
Kowaki no kamae 
Senipu
: Kowaki no kamae Chudan puis jodan
Musubi-kiri 
Hasso no kamae Jodan
Naginata-koujou
Kowaki no kamaeChudan
Naginata-zouriChudan no kamae
Zasho   
Seiza     
Fujisan Hasso no kamaeJodan 

Ryu no maki

 • Hatsu nagi
 • Yamato-Emaki
 • Nami tsumi
 • Ryu en
 • Kogarashi

Tora no maki

 • Hi omote
 • Futae no nagiri
 • Hisho
 • Nihen-taeshi
 • Nishiki-goromo
 • Naginata Hoozuki
 • Funa watash